سوسک قالی و مبلمان

سوسک قالی و مبلمان یکی از آفت های معمول مبلمان و اساس منزل است. مثل سایر گونه های سوسکهای قالی ،آنها توانایی هضم کردن ماده ی کراتین ،مدیریت دریافت پروتئین از موهای حیوانات و پر وبال های آنها را دارند . سوسکهای قالی و مبلمان روی مبلمان جایی که آنها از موها ،بالشتک ها و پرده ها و لوازم داخلی تغذیه می کنند یافت می شوند . سایر منابع غذایی شامل فرش ،خز ، شاخ و نخ ابریشم ،پنبه ،کتان ،ابریشم مصنوعی و کنف هندی هستند که ممکن است وقتی که آلودگی همراه روغن یا مدفوعات بدن حیوانات باشد حمله کنند. در تمرین رایج پوشش مبلمان موی اسب در پوشش پلاستیکی سبز از هجوم نمی تواند حفظ شود. برای نمونه ، حشرات خشکبار هم در کلکسیون های حشرات یافت شده اند که می بلعند.

توزیع: سوسک های فرش و مبلمان یک آفت جهانی است و اغلب در قسمت های گرمتر دنیا ویرانگر است . در ایالات متحده ،سوسک فرش و مبلمان اصولا یک آفت بخش جنوبی است ،اما اکنون ممکن است همچنین به وسیله ی گرمای ساختمان ها به قسمت های شمالی نیز بپیوندند.

دوره ی زندگی و توصیف: سوسک فرش و مبلمان تحت دگردیسی کامل رشد می کند ،تمام دوره های تخم ،لارو ،شفیره و مرحله ی بالغ را می گذراند . دوره ی کامل زندگی نیاز به چهار تا دوازده ماه دارد که این به حرارت بستگی دارد.

تخم:ماده ها 35تا 100 تخم سفید می گذارند ،تخم ها تخم مرغی شکل هستند که تحت بازرسی قابل دیدن هستند . عرض تخم ها 0.35میلی متر و طول 0.75 میلی متر است و آنها را در شکاف می گذارند و شکاف ها نزدیک منابع غذایی لاروها هستند . شکاف دادن تخم ها 1 تا 3 هفته طول می کشد .

لارو:مرحله ی لاروی سوسک های فرش و مبلمان مسئول ایجاد خسارت است.طول لارو 5 میلی متر است ،تخم مرغی شکل و با موهای قهوه ای پوشیده شده . تشخیص لاروها ی سوسک معمول فرش یعنی Anthrenus scrophalariaeاز سوسک فرش و مبلمان بسیار دشوار است. یک راه تشخیص سوسک فرش و مبلمان از سوسک معمولی فرش جستجو در وجود موهای بلند در انتهای بدن است که به صورت مداوم در حال ارتعاش است که این نشا نه های سوسک فرش و مبلمان است. رنگ لارو به رنگ زیر لایه های غذا ها بستگی دارد .