رت ها و انواع آن

رت ها شامل بيش از هزار نوع موش كوچك مانند موش خانگي , موش صحرايي,همستر و جرجيل را شامل مي شود.بيش تر گونه هاي رت تماس چنداني با انسان ندارند ولي رت سياه و قهوه اي از آفت ها مهمند.
رت سياه در اصل از جنوب شرقي آسيا آمده است.اين جانور خوب از درخت بالا مي رود ولي نياز به گرما دارد و به همين دليل زندگي در مناطق گرمسيري برايش راحت تر است.رت قهوه اي از سرزمين هاي شمالي مثل چين آمده است و مي تواند سرما را تحمل كند.اين جانور شناگر خوبي هم هست.رت قهوه اي در همه شهرهاي دنيا ديده مي شود و حتي مي تواند در فاضلاب هم زندگي كند.قبل از اينكه انسان بفهمد دور نگه داشتن رت هاي سياه و قهوه اي از كشتي ها چقدر مهم است آن ها را به تمام نقاط دنيا مي برد.هر دو گونه رت تقريبا همه چيز مي خورند و بيشتر وقت ها بيش از آن چيزي كه مي خورند ضايع ميكنند.هر دو ممكن است ناقل بيماري هايي باشند كه بعضي به انسان يا به جانوران اهلي هم سرايت ميكند.طاعون بزرگي كه از قرون وسطي تا قرن 17 اروپا را گرفتار كرد ناشي از موجوداتي بود كه كك هاي رت سياه جابه جا ميكند.
رت هاي اهلي با وجود شهرت بدي كه خويشاوندانشان دارند حيوانات خانگي خوبي هستند اين جانوارن بسيار تميزند و از پستاندارن كوچك مانند خوكچه هندي و همستر دوست داشتي تر هستند. سابقه نگهداري از رت ها حداقل به قرن 19 باز مي گردد و در مقايسه با سگ و گربه بيماريهاي بيشتري ندارند.