مگس سگی:

مگس سگی، گونه های شناخته شده مگس حدود 800 هزارتاست كه غالباً هم خطرناكن و بعضی گونه ها در انتقال وبا و اسهال خونی هم نقش دارن. سه خانواده از مگس ها خيلی مضرن كه يكيش تابانيده هست، مگس سگی از اين خانوادست ولی اين نام در ايرانه در صورتی كه در خارج بهش مگس اسبی يا جنگلی يا گوزنی ميگن؛ خيلی از مگس ها هم قطعه دهانيشون زننده-مكندس و خيلی گونه های ديگه هم مثل مگس خانگی كه از مواد فاسد و غذايی غير از خون و شيره گياهان تغذيه ميكنن، ضميمه دهانی مكنده-ليسنده دارن.مگس سگی ميزبان اختصاصيش كبوتر، سگ، اسب، گاو، گوزن و گاهاً انسان