آوریل 28, 2018

روشهای مبارزه با بید موم خوار

  روشهای مبارزه با بید موم خوار: بید موم خوار بزرگ تقریبا مهمترین آفت فراورده های زنبور عسل است.هر سال این حشره زیان های جدی به […]