آوریل 29, 2018

ساس تخت خوابی

  ساس تختخواب یکی از خونخوارترین حشرات مضر بهداشتی ساس تختخواب (Bedbug) است که از نظر مورفولوژیکی اندازه این حشره بین 7-5 میلیمتر است و به […]